KEELEÕPE 2018 - C1 taseme Eesti keele kursus

C1 - keeletaseme Eesti keele kursuse ÕPPEKAVA

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEdD1wheW_vC4d1lqsFOS05arQ-sh8S6

 

Skilled Communication OÜ eesmärk on täskasvanute edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine. Me soovime motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Meie  usume ja soovime jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

KEELEÕPE 2018

Eesti keele A1 - A2 taseme suhtlemiskursus ÕPPEKAVA

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEdD1wheW_vC4d1lqsFOS05arQ-sh8S6

 

Skilled Communication OÜ eesmärk on täskasvanute edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine. Me soovime motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Meie  usume ja soovime jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

 
 Eesti keele B1 - B2 taseme suhtlemiskursus ÕPPEKAVA
 
 
Skilled Communication OÜ eesmärk on täskasvanute edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine. Me soovime motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Meie  usume ja soovime jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

MEIE MOTO JA TEGEMISED

VASTUTAN 100 % OMA ÕPITULEMUSTE EEST!

KUNAGI POLE HILJA TEHA ÕIGET ASJA!

Keelte õpe ja tõlketeenused igale vanuse grupile

1. Arendusring eelkooliealistele lastele

2. Eesti keele ja kultuuri huviring

3. Inglise keele ja kultuuri huviring

4. Erialane inglise keel

5. Erialane eesti keel

6. Eesti keele suhtlemiskursus

7. Inglise keele suhtlemiskursus

8. Rootsi keel algajatele

9. Vene keele suhtlemiskursus

10. Tõlketeenused

11. Tugiõppe mitteemakeeles õppivatele ja UIM (uusimmigrant õpilastele).

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

irinarozanova@gmail.com

skilledcommunicationou@gmail.com

Haridus-ja Teadusministeeriumi tegevusluba välja antud 06.08.2015.a.  nr.1.1-2/ 15/ 319

Skilled Communication OÜ reg. 12717754 Tel. 0037253850719 skilledcommunicationou@gmail.com

Haridus-ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr. 141782 välja antud 06.08.2015.a.  nr.1.1-2/ 15/ 319

 

ÕPPEKAVAD JA PÕHIKIRI - 2018

KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1 Skilled Communication OÜ  poolt asutatud koolitusasutuse nimi on IRKAS Keeltekool (edaspidi keeltekool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.
1.2 Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud suhtlemiskeele täiendõpet.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja inimõigustega kooskõlas väärtuspõhisest suhtest, avatusest, abivalmidusest ja vastastikusest koostööst.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Keeltekooli suhtlemiskeele täiendõpe  toimub erinevates linnades sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.
2.2 Suhtlemiskeele täiendõpe gruppide suurusjärgud on erinevad. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Keeltekooli koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist. Keeltekooli juhtkond analüüsib tulemusi ning vajadusel teeb parandusettepanekud koolitajale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Keeltekooli juhtkond analüüsib tulemusi.
5.3 Keeltekool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks ja tulumaksu tagastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

6. Õppekeskkonna kvaliteedi  tagamise tingimused ja kord

6.1 Kõik kursused on üleval IRKAS keeltekooli kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda e-maili või telefoni teel.
6.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust kursuse korraldaja poolt.

6.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust info kursuse täpse korraldusliku poole kohta.
6.4 Kursuse jooksul luuakse õppimist toetav, motiveeriv ja turvaline keskkond.
6.5 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.
6.6 Kõikidel koolitusest osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.
6.7 Suhtlemiskursuse õppegruppide suurused on erinevad, sõltuvalt kursuse või selle taseme  sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng kursuse jooksul ning soov edasi õppida ja areneda soovitud valdkonnas.

 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

I. Üldsätted

1.1. Skilled Communication OÜ õppekorralduse alused on IRKAS keeltekooli (edaspidi Keeltekool) keeleõpe valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Keeltekooli põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
1.2. Keeleõpe vormid:
1)  tööalane või erialane suhtlemiskeele kursus.
1.3. Keeltekool korraldab suhtlemiskeele täiendusõpet järgmistest valdkondades:
1.3.1.Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadused.
1.3.2. Humanitaaria ja kunstid: võõrkeeled ja –kultuurid, emakeel.
1.3.3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus: sotsiaal- ja käitumisteadused, ärindus ja haldus.
1.3.4. Loodus- ja täppisteadused: arvutiteadused (arvutikasutus).
1.3.5. Tehnika, tootmine ja ehitus: tootmine ja töötlemine (toiduainetöötlus, veterinaaria)
1.3.6. Tervis ja heaolu: tervis ja sotsiaalteenused (tervis, meditsiiniline teenindamine, õendus, lastehooldus ja noorsotöö, sotsiaaltöö ja nõustamine).
1.3.7. Teenindus: isikuteenindus, turvamine (isikuteenindus, majutamine ja toitlustamine, koduteenindus, töökaitse).
1.4. Õppetöö toimub keeltekooli koolituskalendri ja ajakava alusel.
1.5. Kursuse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.6. Keeleõppe korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.irkaskeeltekool.com

 

II. Täienduskoolituste korraldamine

2.1. Koolitusele registreerumine toimub e-maili: skilledcommunicationou@gmail.com või telefoni teel (+372 53850719).
2.2. Kursusel osaleja täidab koolituse alguses vastava avalduse.
2.3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
2.4. Kursus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 75 % ja teised õppekavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö vms).
2.5. Kursusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
2.6. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja (skilledcommunicationou@gmail.com) või telefoni 00 372 53850719 teel.
2.7. Keeltekoolil on õigus õppegrupi mittetäitumisel kursus ära jätta või kursuse toimumine edasi lükata kuni kursusegrupi täitumiseni.
2.8. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

III. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

3.1. Keelekursuse eest tasumine toimub arvel olevale arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tasutakse arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
3.2. Arve tasumise tähtaeg on reeglina 14 päeva pärast kursuse esimest toimumiskorda.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolituskeskuse poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve maksehäireregistrisse või vastavatele instansidele edasiseks käsitlemiseks.
3.3. Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.
3.4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.5. Osaliselt tagastatakse õppetasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui koolituskeskus on teinud eelnevaid kulutusi (ostnud materjale jne.)
3.6. Kursuse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse kursuse tasu tagasi.

IV. Keeleõppe kursusel osaleja

4.1. Kursusel osaleja on isik, kes õpib keeltekoolis Täiendkoolituse õppekava alusel.
4.2. Keeleõppe kursuse osalejal on keeltekoolil järgmised õigused ja kohustused.
4.2.1. Osaleja õigused:
1) enne kursusele õppima asumist tutvuda keeltekooli õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolitus kohta;
2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;
3) osaleda keeleõppe õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;
4) saada keeleõppe kursuse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;
5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
6) saada keeleõppe kursusel osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.
4.2.2 Osaleja kohustused:
1) täita keeleõppe kursuse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid­;
2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
3) täitma keeltekooli poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
4) vältida keeltekooli vara rikkumist või hävimist ning selle juhtumisel hüvitada täielikult tekitatud kahju;
5) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest  esimesel võimalusel.

 

 

V. Keeleõppe täiendkursus ja selle õppekava.

5.1. Keeleõppe täiendkursus võib keeltekoolis toimuda kursusena või kursuste tsüklina.
5.2.  Keeleõppe täiendkursuse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.
5.3.  Keeleõppe täiendkursuse  õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4)õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund);
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
5.4. Kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel.

VI. Väljastatavad dokumendid

6.1. Igale keeleõppe täiendkoolitusel osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.
6.2. Tõendi väljastamise kord:

Keeleõppe täiendkursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskursusel osalenud isikule juhul, kui kursuse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.
6.3. Tunnistuse väljastamise kord:
tunnistus täiendkursuse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui kursuse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja kursusel osaleja saavutas need.
6.4. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) keeltekooli nimi ja registrinumber;
3)vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis või tegevusloa number;
4) õppekava nimetus;
5) keeleõppe toimumise aeg ja maht;
6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7) tõendi või tunnistuse number;
8) koolitajate nimed.
6.5. Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
6.6. Tunnistuse või tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht.
6.7. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse koolituskeskuse pitseriga.
6.8. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.
6.9.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse keeltekoolis keelekursuse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
6.10. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna  „DUPLIKAAT“
6.11. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

VII. Kvaliteeditagamine

Kvaliteeditagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise  juhendmaterjal täiskasvanute  täienduskoolitusasutustele“ :
7.1. Süsteemne sisehindamine ja ülevaade oma tegevustest;
7.2. Tulemuste  võrdlemine enda eesmärkidega ja võrdlusuuringute tegemine;
7.3. Parendustegevuste väljaselgitamine  ja nende kasutamine arendustegevuses; .
7.4. Kvaliteedi hindamiseks (sisehindamiseks) olemasolevate mudelite rakendamine; Ÿ keskenduses organisatsiooni pidevale parendamisele ja õppivaks organisatsiooniks kujunemisele.
7.5. Keeltekooli hea käekäigu kujundamine:Ÿtöötajate omavahelise koostöö parendamine; valdkonnapõhine hindamine, õppeprotsessi uuendamine sh õppemeetodid; Ÿ  organisatsiooni arendadamine, sh iga selle liikme kui organisatsiooni terviku toimimine; Ÿ tunnustussüsteemi rakendamine.
7.6. Keelekursuste sisulise ja korraldusliku kõrge kvaliteedi tagamine:
1) Tagasisideküsitluste läbiviimne: klientide ja partnerite rahulolu küsitlus (suuline e. intervjuu , kirjalik vorm)  ning analüüsi tegemine
7.7. Õppejõudude kvaliteedi tagamine.

VIII. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil keeltekooli klientidel, nende seaduslikel esindajatel,  koostööpartneritel ja külastajatel.
8.2. Konfliktid  ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
8.4. Suuliselt võib kaebust  esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.
8.5. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb keeltekooli tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
8.6. Tegevjuht teeb üks kord kvartalis üldkoosolekul lühikokkuvõtte esinenud kaebuste kohta ning kaebuste lahendite kohta.
8.7. Kõik  esitatud kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste lahendamise kausta.
8.8. Kaebuste lahendamise kaust asub tegevjuhi kabinetis.
8.9. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
8.10. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
8.11. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

 IX. Rakendussätted

9.1. Keeltekooli õppekorralduse kord  kehtib alates 01.09.2016.a.

MEIE KOOLITAJAD

IRKAS keeltekoolis viivad kursuseid läbi kvalifitseeritud ja vähemalt viie aastast töökogemust antud erialal omavad õpetajad.
 
- Õpetaja Irina Rozanona (Inglise keele suhtlemiskursus (The Communicative English Development), Inglise keele ja kultuuri huviring, Art in English ja Erialane Inglise keele ehk English for Specific Purposes)
CAE (Cambridge Advanced English) sertificate.
Tartu Ülikooli Narva Kolledz (Klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja Inglise keele õpetaja - metoodik) 
 
- Õpetaja Anne Malmet (Eesti keele suhtlemiskursus, Eesti keele ja kultuuri huviring ja Arendusring eelkooliealistele lastele)
Lõpetanud Tallinna Õpetajate Seminari.
Õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis alus- ja esiõpetuse õpetajaks.
Läbinud Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskuse klassiõpetaja kursuse.
Läbinud keelekümblusmetoodikaalase koolituse Kanadas Torontos
Läbinud Vaasa Ülikooli täiendkoolituskeskuse juures keelekümblusõpetaja kursuse.
Läbinud Virumaa Kõrgkooli kursuse eesti keele õpetamise metoodika vene koolis.